Slider

Miholjština.info

Prvi informativni portal Miholjštine

Objavljen natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci!

Općina Marijanci objavila je natječaj za prodaju dvije nekretnine u svome vlasništvu.

Autor/Izvor: Općina Marijanci

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” RH broj: 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12 i 152/14), te sukladno Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za 2020. godinu (“Službeni glasnik” Općine Marijanci broj: 02/2020), načelnik Općine Marijanci, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARIJANCI

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju sljedećih nekretnina u vlasništvu Općine Marijanci:

– k.č.br. 476, k.o. Marijanci, koja se sastoji od kuće br. 22 u Ulici Bana Josipa Jelačića u Marijancima, površine 66 m², dvorišne zgrade površine 22 m², izgrađenog zemljišta površine 22 m², izgrađenog zemljišta površine 11 m² i dvorišta površine 969 m².
početna cijena iznosi 17.856,40 kuna
 iznos jamčevine: 900,00 kuna

– k.č.br. 1246, k.o. Marijanci, u naravi voćnjak u građevinskom dijelu naselja Marijanski Ivanovci površine 1.870 m².
početna cijena iznosi 13.090,00 kuna
 iznos jamčevine: 650,00 kuna


Ponude u pisanom obliku, na odgovarajućem obrascu, mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uz uvjet da nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Marijanci.

Pisana ponuda mora sadržavati:

Za fizičke osobe:

 • – obrazac ponude s osobnim podacima (ime i prezime, OIB, adresa, kontakt telefon), i iznos ponuđene cijene u kunama,
 • – preslika osobne iskaznice
 • – dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • – potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Marijanci.

  Za pravne osobe:
 • – obrazac ponude s podacima o pravnoj osobi (naziv ponuditelja, MB, OIB, adresu sjedišta, kontakt telefon), i iznos ponuđene cijene izražene u kunama,
 • – izvod iz registra nadležnog trgovačkog suda (izvornik ili preslika),
 • – dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 • – potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Marijanci,

  Obrazac ponude može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na internet stranici: www.marijanci.hr, za vrijeme dok je natječaj otvoren.
  Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Općini Marijanci izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci.
  Ponuda koja ne sadrži navedeno smatra se nevažećom te se odbacuje.

III.

Jamčevina za nekretnine iz stavka I. uplaćuje se na na žiro račun Proračuna Općine Marijanci IBAN broj: HR64 2340 0091 8257 0000 0, s pozivom na broj: 68 7811-OIB uplatitelja, s naznakom “jamčevina” a ponuditeljima koji ne uspiju na natječaju, jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

IV.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu cijenu za nekretninu.
Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene uvjete.

V.

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici:

“NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJANCI – NE OTVARATI”
na adresu: Općina Marijanci Kralja Zvonimira 2 , 31555 Marijanci, a mogu se predati i osobno na istoj adresi, svakog radnog dana od 8 do 14 sati, od dana objave natječaja zaključno do 06. kolovoza 2020. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 12. kolovoza 2020. godine (srijeda), u 12,00 sati u prostoru općinske uprave Općine Marijanci.

VI.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Načelnik Općine Marijnaci. Nakon donošenja odluke o tome se obavještavaju svi sudionici na natječaju, a s najpovoljnijim ponuditeljem Načelnik će sklopiti Ugovor o prodaji.

VIII.

Ugovor o prodaji nekretnine mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika. Troškove ovjere navedenog ugovora snosi kupac, kao i sve druge eventualne troškove oko provedbe ugovora.

IX.

Temeljem zaključenog Ugovora o prodaji kupac na predmetnoj nekretnini upisuje pravo vlasništva u zemljišnim knjigama.

Klasa: 940-01/20-01/01
Urbroj: 2115/02-01-20-10
Marijancima, 06. srpanj 2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *